کاظم زینالی

استادیار گروه بیوشیمی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: k.zeinali@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل